Disclaimer

Website
Deze website wordt met de grootste zorg onderhouden. Desalniettemin kan de juistheid of juistheid van de informatie op deze website niet worden gegarandeerd. Iedere aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website is uitgesloten, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van Tribus.

Email
E-mailberichten zijn uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Ze kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Als u niet de beoogde ontvanger bent, stel de afzender dan onmiddellijk op de hoogte en vernietig het bericht. Aan eventuele e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend. Tribus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de risico’s die inherent zijn aan de elektronische verzending van berichten, noch is Tribus verantwoordelijk voor de juiste en volledige verzending van de informatie of enige vertraging bij de ontvangst ervan.

Back to top